پاورپوینت درمورد آمار ریاضی 2

پاورپوینت درمورد آمار ریاضی 2

پاورپوینت درمورد آمار ریاضی 2

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :326 اسلاید

 

 

 

بخشی از اسلاید ها :

فهرست مطالب :
     1-
برآورد بازه ای پارامتر
     2- آزمون فرض ها
     3- مدل های خطی

 هدف فصل :
   ساخت استنباطی که طبق آن  مقدار واقعی پارامتر در یک بازه معین قرار گیرد .

   عناوین مهم فصل : 
      1 ـ بازه های اطمینان
      2 ـ نمونه گیری از توزیع نرمال
      3 ـ روش های یافتن بازه های اطمینان
      4 ـ بازه های اطمینان بزرگ نمونه ای

    نكته مهم : اگر حجم نمونه ها در هر دو جامعه مورد نظر يكسان باشند مي توانيم بر حسب متغيرهاي زوجي يك فاصله اطمينان را براي تفاضل مشاهدات در نمونه ها داشته باشيم. 

    بسيار ساده خواهد بود زماني كه واريانس را بر حسب برآوردگر معرفي مي كنيم . اما شيوه عملكرد و سياست كلي چنين نخواهد بود و غالباً واريانس بر حسب پارامتر مورد نظر و مورد توجه قرار مي گيرد و اين نظريه اكثراً جاري است .

هدف فصل :
 
استنباط آماری دارای دو قسمت عمده است : برآورد پارامترها و آزمون فرض ها .
  هدف ما گسترش روش های کلی برای آزمون فرض ها و اعمال این روش ها به برخی از مسائل متداول می باشد .

   عناوین مهم فصل : 
       1 ـ آزمون های دنباله ای فرض ها  
       2 ـ فرض های ساده در فرض مقابل ساده
       3 ـ فرض های مرکب
       4 ـ آزمون های فرض ها
       5 ـ آزمون های کی دو 

 آزمون نسبت احتمال دنباله اي (SPRT)
Sequential Probability Ratio Test       
   يكي از بحث هاي مهم در آمار رياضي (2) و در بحث آزمون هاي فرض ، وجود اندازه حجم به گونه اي است كه در بعضي از مطالعات تحقيقاتي محقق علاقه مند مي شود كه اندازه حجم را به گونه اي انتخاب كند كه اولاً كمترين مخارج را براي آن صرف نمايد . ثانياً آزمون معني دار شود . (R.H)

   اگر آزمون غير تصادفي باشد معمولاً فضاي مورد مطالعه به دو قسمت تقسيم مي شود . منطقه اي از آن به عنوان منطقه  رد      (منطقه بحراني) و منطقه ديگر به عنوان منطقه پذيرش       مي باشد .